Informacje

Brak aktualności

Historia

       W 1926 R. kierownik Szkoły pan M. Łandjak przeprowadził wywiad z panem J. Walaszczykiem, F. Szymczykiem, Nowakiem i Chojnowskim na temat powstania tutejszej szkoły. Wyżej wymienieni świadkowie twierdzili, że szkoła we wsi Mokrzesz gm. Wancerzów istnieje już kilkadziesiąt lat. Nikt nie pamięta dokładnie roku jej założenia. Przypuszcza się, że początek jej sięga roku 1864 tj. roku, w którym została zniesiona pańszczyzna w państwie rosyjskim.

      Za czasów zaboru rosyjskiego w szkole uczyli nauczyciele: Wilk, Ludziński i Dobrowolski. Szkoła mieściła się w różnych budynkach wynajętych na ten cel u miejscowych gospodarzy. W klasach oprócz kilku zbitych, drewnianych ławek nic więcej nie było. Najwcześniejsze akta szkolne pochodzą z lat 1917-1920 (wojna europejska).

Do dnia 1 lipca 1919 r. wieś Mokrzesz należała do gminy Wancerzów i podlegała Inspektorowi Szkolnemu w Radomsku. Od lipca 1919 r. szkołę przydzielono do okręgu częstochowskiego.

      W 1912 r. rozpoczęto budowę budynku szkolnego (sołtysem był pan Chojnowski). Budowę ukończono w 1921 r. w tym samym roku zwiększono stopień organizacyjny - szkoła stała się dwuklasową.

      W 1927 r. szkoła miała 5 oddziałów i uczyła łącznie 170 dzieci. Kierownik pan M. Łandjak rozpoczął starania o rozszerzenie stopnia organizacyjnego. Kuratorium O.S. Krakowskiego decyzją z dn. 17 lipca 1929 r. przyznało Szkole Powszechnej w Mokrzeszy stopień organizacyjny szkoły trzyklasowej. Szkoła posiadała 5 oddziałów. Do szkoły uczęszczało 192 dzieci. W roku 1932/33 było 7 oddziałów i uczyło się 230 uczniów.

      Wiosną 1945r. na mocy reformy rolnej przyznano szkole budynek dworski po dziedzicu Czaplickim i 1 ha gruntów dworskich. Urząd Ziemski przekazał w/w dobra dn. 15 sierpnia 1946 r. Od września 1946 r. zorganizowana została przy tut. szkole klasa 7 z 20 uczniami.

      W maju 1947 r. otwarto przedszkole, do którego uczęszczało 35 dzieci. Kierownikiem przedszkola była pani G. Stańcówna.

      Reforma szkolna z 1966 r. utworzyła przy tut. szkole klasę 8 z 31 uczniami. W 1967 r. do szkoły uczęszczało 192 uczniów. Reforma oświaty z 1999 r. spowodowała obniżenie poziomu organizacyjnego. Powstała 6-letnia Szkoła Podstawowa z 5 oddziałami. Po ukończeniu klasy 6 uczniowie przystępują do sprawdzianu swoich wiadomości i umiejętności. Naukę kontynuują w 3-letnim Gimnazjum w Mstowie. Przy szkole istnieje oddział przedszkolny.