Informacje

Brak aktualności

konkurs na księgowego

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH:

 

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. 2014 poz. 1202. z późn.zm.)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy na podstawie porozumienia z dnia 25.09.2016 roku

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 

„ Księgowego szkół i przedszkoli”

 

w n/w jednostkach:   

    

 1. 1.      Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy – 1/2 etatu

 

Mokrzesz, ul. Kościelna 24

 

42-244 Mstów

 

 1. 2.      Szkoła Podstawowa w Krasicach – 1/8 etatu

 

Krasice, ul. Strażacka 7

 

42-244 Mstów

 

 1. 3.      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie – 1/8 etatu

 

    Zawada, ul. Główna 18

 

42-244 Mstów

 

     4.  Przedszkole w Wancerzowie – 1/8 etatu

 

Wancerzów, ul. 16-tego Stycznia 11

 

42-244 Mstów

 

     5.  Publiczne Przedszkole w Siedlcu – 1/8 etatu

 

         Siedlec ul. Kazimierza Wielkiego 63

 

         42-244 Mstów

 

 

 

 

 

 

 

II. Wymagania niezbędne:

 

Osoba ubiegająca się o to stanowisko musi:

 

 1. być obywatelem polskim
 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych
 3. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 4. nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie (oświadczenie kandydata)
 5. posiadać wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne  i co najmniej

            6 miesięczną praktykę w księgowości w jednostkach budżetowych.

 1. posiadać umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych
 2. posiadać znajomość obsługi programów komputerowych, między innymi: Płatnik, programów płacowych itp.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów obowiązujących w jednostce samorządu terytorialnego a w szczególności:

a) ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z póź. zm.)

 

b) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r.

      poz. 289)

 

c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z póź. zm.)

 

 

d) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

 

e) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

 

 1. umiejętność pracy w zespole i umiejętność aktywnego zdobywania wiedzy,
 2. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i dyspozycyjność.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

      1. Wyliczanie wynagrodzeń, zasiłków oraz sporządzanie wszystkich list płac i związanej

          z tym zakresem dokumentacji.

      2. Prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

 

      3. Pobór i rozliczanie podatku dochodowego.

 

      4. Prowadzenie księgowości w/w szkól i przedszkoli.

 

      5. Prowadzenie analityki do dochodów i wydatków, kont rozrachunkowych oraz analityki  

         do ewidencji kosztów inwestycji.

      6. Sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planu finansowego szkoły lub

         przedszkola, sprawozdań z wynagrodzeń, meldunków i informacji według potrzeb.

      7. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, prawidłowa gospodarka   

         drukami oraz ich właściwe zabezpieczenie.

      8. Załatwianie wniosków w sprawie przyznania pożyczek oraz świadczeń z Zakładowego

         Funduszu Świadczeń Socjalnych i prowadzenie analityki w tym zakresie.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

     

      Praca wykonywana będzie w ramach stanowiska bezpośrednio podległego Dyrektorom 

      szkół i przedszkoli. Miejsce pracy znajdować się  będzie na I piętrze budynku Urzędu  

      Gminy Mstów. Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych.

      Pracownik będzie miał kontakt z petentami, wymagana jest ścisła współpraca z innymi 

      pracownikami. Stanowisko będzie wyposażone w sprzęt komputerowy, biurko, szafę oraz

      krzesło. Pracownik wykonywał będzie zadania określone zakresem czynności zgodnie

      z obowiązującymi przepisami.

 

 

VI. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

 

      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

       niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Mokrzeszy, Szkole Podstawowej

      w Krasicach, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zawadzie. Publicznym Przedszkolu

      w Mstowie oraz Publicznym Przedszkolu w Siedlcu w rozumieniu przepisów

      o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 

      0,0 %.

    

VII. Wymagane dokumenty:

 

      1. list motywacyjny,

      2. życiorys – CV,

      3. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,

      4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach i inne

         kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

      5. oświadczenie o umiejętności obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych oraz 

        obsługi programów komputerowych, między innymi: Programu Płatnik, programów 

        płacowych,

      6.  kserokopie świadectw pracy lub kserokopie trwającej umowy o pracę

      7. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

         (wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem Nr.1 do Rozporządzenia Ministra

      Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2006 r Dz. U. z 2006r Nr.125poz.869).

      8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

         publicznych,

      9. samodzielnie sporządzone oświadczenie o niekaralności,

     10. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

     11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla

        celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych  

        (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008

        roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1202 ).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy

w Mstowie pok. 25, przy ul. 16-tego Stycznia 14, 42-244 Mstów w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:

 

„Dotyczy naboru na stanowisko „Księgowego szkół i przedszkoli”

            w terminie do dnia 18 października 2016 roku do godz. 10ºº.

Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu Urzędu Gminy w Mstowie po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Przebieg postępowania w sprawie naboru.

 1. Kandydaci, którzy spełniają wymagania wskazane powyżej jako niezbędne oraz złożą komplet dokumentów wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu.
 2. II etapem będzie test sprawdzający wiedzę .
 3. III etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna do której zostaną dopuszczeni kandydaci , którzy na teście sprawdzającym otrzymali wynik minimum 70 %.
 4. O terminie i  miejscu testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.
 6. Dokumenty aplikacyjne  osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole, będą stanowiły załącznik do protokołu z prowadzonego naboru.
 7. Osoby , których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
 8. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Informacje dodatkowe

 1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 2. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dn.29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych(Dz.U.z 2014r.,poz.1202 z późn.zm.)

 

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zostaną zakwalifikowani do dalszej selekcji zostanie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy: www.szkola-mokrzesz.gre.pl, stronie internetowej Urzędu Gminy w Mstowie: BIP na www.mstow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy, Szkoły Podstawowej w Krasicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie, Publicznego Przedszkola w Mstowie, Publicznego Przedszkola w Siedlcu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mstowie przy ul. 16-tego Stycznia 14 do dnia 20 października 2015 roku

do godz. 15ºº.

 

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy: www.szkola-mokrzesz.gre.pl, stronie internetowej Urzędu Gminy w Mstowie: BIP www.mstow.pl na oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy, Szkoły Podstawowej w Krasicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie, Publicznego Przedszkola w Mstowie, Publicznego Przedszkola w Siedlcu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mstowie przy ul. 16-tego Stycznia 14.

 

 

Mokrzesz, dn. 04.10.2016 r

 

 

 

                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy

                                                                            

                                                                                  Magdalena Całusińska